Lenntech Water treatment & purification Lenntech Water treatment & purification

LOFPLEAT HV Filter Cartridge

Model Name

Part Number

LPHV-10-0.45-2S LPHV-10-0.45-2S
LPHV-10-0.45-3S F5881743
LPHV-10-0.45-4S LPHV-10-0.45-4S
LPHV-10-0.45-DOES LPHV-10-0.45-DOES
LPHV-10-0.5-2S LPHV-10-0.5-2S
LPHV-10-0.5-3S F5881719
LPHV-10-0.5-4S LPHV-10-0.5-4S
LPHV-10-0.5-DOES LPHV-10-0.5-DOES
LPHV-10-1-2S LPHV-10-1-2S
LPHV-10-1-3S LPHV-10-1-3S
LPHV-10-1-4S LPHV-10-1-4S
LPHV-10-1-DOES LPHV-10-1-DOES
LPHV-10-10-2S LPHV-10-10-2S
LPHV-10-10-3S LPHV-10-10-3S
LPHV-10-10-4S LPHV-10-10-4S
LPHV-10-10-DOES LPHV-10-10-DOES
LPHV-10-20-2S LPHV-10-20-2S
LPHV-10-20-3S LPHV-10-20-3S
LPHV-10-20-4S LPHV-10-20-4S
LPHV-10-20-DOES LPHV-10-20-DOES
LPHV-10-3-2S LPHV-10-3-2S
LPHV-10-3-3S LPHV-10-3-3S
LPHV-10-3-4S LPHV-10-3-4S
LPHV-10-3-DOES F5881785
LPHV-10-40-2S LPHV-10-40-2S
LPHV-10-40-3S LPHV-10-40-3S
LPHV-10-40-4S LPHV-10-40-4S
LPHV-10-40-DOES F5881688
LPHV-10-5-2S LPHV-10-5-2S
LPHV-10-5-3S F5882107
LPHV-10-5-4S LPHV-10-5-4S
LPHV-10-5-DOES LPHV-10-5-DOES
LPHV-20-0.45-2S LPHV-20-0.45-2S
LPHV-20-0.45-3S LPHV-20-0.45-3S
LPHV-20-0.45-4S LPHV-20-0.45-4S
LPHV-20-0.45-DOES LPHV-20-0.45-DOES
LPHV-20-0.5-2S LPHV-20-0.5-2S
LPHV-20-0.5-3S LPHV-20-0.5-3S
LPHV-20-0.5-4S LPHV-20-0.5-4S
LPHV-20-0.5-DOES LPHV-20-0.5-DOES
LPHV-20-1-2S LPHV-20-1-2S
LPHV-20-1-3S LPHV-20-1-3S
LPHV-20-1-4S LPHV-20-1-4S
LPHV-20-1-DOES LPHV-20-1-DOES
LPHV-20-10-2S LPHV-20-10-2S
LPHV-20-10-3S LPHV-20-10-3S
LPHV-20-10-4S LPHV-20-10-4S
LPHV-20-10-DOES LPHV-20-10-DOES
LPHV-20-20-2S LPHV-20-20-2S
LPHV-20-20-3S LPHV-20-20-3S
LPHV-20-20-4S LPHV-20-20-4S
LPHV-20-20-DOES LPHV-20-20-DOES
LPHV-20-3-2S LPHV-20-3-2S
LPHV-20-3-3S LPHV-20-3-3S
LPHV-20-3-4S LPHV-20-3-4S
LPHV-20-3-DOES F5881737
LPHV-20-40-2S LPHV-20-40-2S
LPHV-20-40-3S LPHV-20-40-3S
LPHV-20-40-4S LPHV-20-40-4S
LPHV-20-40-DOES LPHV-20-40-DOES
LPHV-20-5-2S LPHV-20-5-2S
LPHV-20-5-3S LPHV-20-5-3S
LPHV-20-5-4S LPHV-20-5-4S
LPHV-20-5-DOES LPHV-20-5-DOES
LPHV-30-0.45-2S LPHV-30-0.45-2S
LPHV-30-0.45-3S LPHV-30-0.45-3S
LPHV-30-0.45-4S LPHV-30-0.45-4S
LPHV-30-0.45-DOES LPHV-30-0.45-DOES
LPHV-30-0.5-2S LPHV-30-0.5-2S
LPHV-30-0.5-3S LPHV-30-0.5-3S
LPHV-30-0.5-4S LPHV-30-0.5-4S
LPHV-30-0.5-DOES LPHV-30-0.5-DOES
LPHV-30-1-2S LPHV-30-1-2S
LPHV-30-1-3S LPHV-30-1-3S
LPHV-30-1-4S LPHV-30-1-4S
LPHV-30-1-DOES LPHV-30-1-DOES
LPHV-30-10-2S LPHV-30-10-2S
LPHV-30-10-3S LPHV-30-10-3S
LPHV-30-10-4S LPHV-30-10-4S
LPHV-30-10-DOES F5882053
LPHV-30-20-2S LPHV-30-20-2S
LPHV-30-20-3S LPHV-30-20-3S
LPHV-30-20-4S LPHV-30-20-4S
LPHV-30-20-DOES LPHV-30-20-DOES
LPHV-30-3-2S LPHV-30-3-2S
LPHV-30-3-3S LPHV-30-3-3S
LPHV-30-3-4S LPHV-30-3-4S
LPHV-30-3-DOES LPHV-30-3-DOES
LPHV-30-40-2S LPHV-30-40-2S
LPHV-30-40-3S LPHV-30-40-3S
LPHV-30-40-4S LPHV-30-40-4S
LPHV-30-40-DOES LPHV-30-40-DOES
LPHV-30-5-2S LPHV-30-5-2S
LPHV-30-5-3S LPHV-30-5-3S
LPHV-30-5-4S LPHV-30-5-4S
LPHV-30-5-DOES LPHV-30-5-DOES
LPHV-40-0.45-2S LPHV-40-0.45-2S
LPHV-40-0.45-3S LPHV-40-0.45-3S
LPHV-40-0.45-4S LPHV-40-0.45-4S
LPHV-40-0.45-DOES LPHV-40-0.45-DOES
LPHV-40-0.5-2S LPHV-40-0.5-2S
LPHV-40-0.5-3S LPHV-40-0.5-3S
LPHV-40-0.5-4S LPHV-40-0.5-4S
LPHV-40-0.5-DOES LPHV-40-0.5-DOES
LPHV-40-1-2S LPHV-40-1-2S
LPHV-40-1-3S LPHV-40-1-3S
LPHV-40-1-4S LPHV-40-1-4S
LPHV-40-1-DOES LPHV-40-1-DOES
LPHV-40-10-2S LPHV-40-10-2S
LPHV-40-10-3S LPHV-40-10-3S
LPHV-40-10-4S LPHV-40-10-4S
LPHV-40-10-DOES LPHV-40-10-DOES
LPHV-40-20-2S LPHV-40-20-2S
LPHV-40-20-3S LPHV-40-20-3S
LPHV-40-20-4S LPHV-40-20-4S
LPHV-40-20-DOES LPHV-40-20-DOES
LPHV-40-3-2S LPHV-40-3-2S
LPHV-40-3-3S LPHV-40-3-3S
LPHV-40-3-4S LPHV-40-3-4S
LPHV-40-3-DOES LPHV-40-3-DOES
LPHV-40-40-2S LPHV-40-40-2S
LPHV-40-40-3S LPHV-40-40-3S
LPHV-40-40-4S LPHV-40-40-4S
LPHV-40-40-DOES LPHV-40-40-DOES
LPHV-40-5-2S LPHV-40-5-2S
LPHV-40-5-3S LPHV-40-5-3S
LPHV-40-5-4S LPHV-40-5-4S
LPHV-40-5-DOES LPHV-40-5-DOES
LPHV-5-0.45-2S LPHV-5-0.45-2S
LPHV-5-0.45-3S LPHV-5-0.45-3S
LPHV-5-0.45-4S LPHV-5-0.45-4S
LPHV-5-0.45-DOES LPHV-5-0.45-DOES
LPHV-5-0.5-2S LPHV-5-0.5-2S
LPHV-5-0.5-3S LPHV-5-0.5-3S
LPHV-5-0.5-4S LPHV-5-0.5-4S
LPHV-5-0.5-DOES LPHV-5-0.5-DOES
LPHV-5-1-2S LPHV-5-1-2S
LPHV-5-1-3S LPHV-5-1-3S
LPHV-5-1-4S LPHV-5-1-4S
LPHV-5-1-DOES LPHV-5-1-DOES
LPHV-5-10-2S LPHV-5-10-2S
LPHV-5-10-3S LPHV-5-10-3S
LPHV-5-10-4S LPHV-5-10-4S
LPHV-5-10-DOES LPHV-5-10-DOES
LPHV-5-20-2S LPHV-5-20-2S
LPHV-5-20-3S LPHV-5-20-3S
LPHV-5-20-4S LPHV-5-20-4S
LPHV-5-20-DOES LPHV-5-20-DOES
LPHV-5-3-2S LPHV-5-3-2S
LPHV-5-3-3S LPHV-5-3-3S
LPHV-5-3-4S LPHV-5-3-4S
LPHV-5-3-DOES LPHV-5-3-DOES
LPHV-5-40-2S LPHV-5-40-2S
LPHV-5-40-3S LPHV-5-40-3S
LPHV-5-40-4S LPHV-5-40-4S
LPHV-5-40-DOES LPHV-5-40-DOES
LPHV-5-5-2S LPHV-5-5-2S
LPHV-5-5-3S LPHV-5-5-3S
LPHV-5-5-4S LPHV-5-5-4S
LPHV-5-5-DOES LPHV-5-5-DOES

Overview LOFPLEAT HV Products

For a direct quotation, please contact us: Feedback Form or call us on +31 152 610 900

About Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved