Lenntech Water treatment & purification Lenntech Water treatment & purification

LOFMEM B Filter Cartridge

Model Name

Part Number

LMB-10-0.2-2S LMB-10-0.2-2S
LMB-10-0.2-3S F5881907
LMB-10-0.2-4S LMB-10-0.2-4S
LMB-10-0.2-DOES LMB-10-0.2-DOES
LMB-10-0.45-2S LMB-10-0.45-2S
LMB-10-0.45-3S LMB-10-0.45-3S
LMB-10-0.45-4S LMB-10-0.45-4S
LMB-10-0.45-DOES LMB-10-0.45-DOES
LMB-10-0.65-2S LMB-10-0.65-2S
LMB-10-0.65-3S F5882072
LMB-10-0.65-4S LMB-10-0.65-4S
LMB-10-0.65-DOES LMB-10-0.65-DOES
LMB-20-0.2-2S LMB-20-0.2-2S
LMB-20-0.2-3S F5881832
LMB-20-0.2-4S F5881932
LMB-20-0.2-DOES LMB-20-0.2-DOES
LMB-20-0.45-2S LMB-20-0.45-2S
LMB-20-0.45-3S LMB-20-0.45-3S
LMB-20-0.45-4S LMB-20-0.45-4S
LMB-20-0.45-DOES LMB-20-0.45-DOES
LMB-20-0.65-2S LMB-20-0.65-2S
LMB-20-0.65-3S LMB-20-0.65-3S
LMB-20-0.65-4S LMB-20-0.65-4S
LMB-20-0.65-DOES LMB-20-0.65-DOES
LMB-30-0.2-2S LMB-30-0.2-2S
LMB-30-0.2-3S F5881689
LMB-30-0.2-4S LMB-30-0.2-4S
LMB-30-0.2-DOES LMB-30-0.2-DOES
LMB-30-0.45-2S LMB-30-0.45-2S
LMB-30-0.45-3S F5881860
LMB-30-0.45-4S LMB-30-0.45-4S
LMB-30-0.45-DOES LMB-30-0.45-DOES
LMB-30-0.65-2S LMB-30-0.65-2S
LMB-30-0.65-3S F5881793
LMB-30-0.65-4S LMB-30-0.65-4S
LMB-30-0.65-DOES LMB-30-0.65-DOES
LMB-40-0.2-2S LMB-40-0.2-2S
LMB-40-0.2-3S F5881730
LMB-40-0.2-4S LMB-40-0.2-4S
LMB-40-0.2-DOES LMB-40-0.2-DOES
LMB-40-0.45-2S LMB-40-0.45-2S
LMB-40-0.45-3S LMB-40-0.45-3S
LMB-40-0.45-4S LMB-40-0.45-4S
LMB-40-0.45-DOES LMB-40-0.45-DOES
LMB-40-0.65-2S LMB-40-0.65-2S
LMB-40-0.65-3S LMB-40-0.65-3S
LMB-40-0.65-4S LMB-40-0.65-4S
LMB-40-0.65-DOES LMB-40-0.65-DOES
LMB-5-0.2-2S LMB-5-0.2-2S
LMB-5-0.2-3S LMB-5-0.2-3S
LMB-5-0.2-4S LMB-5-0.2-4S
LMB-5-0.2-DOES LMB-5-0.2-DOES
LMB-5-0.45-2S LMB-5-0.45-2S
LMB-5-0.45-3S LMB-5-0.45-3S
LMB-5-0.45-4S LMB-5-0.45-4S
LMB-5-0.45-DOES LMB-5-0.45-DOES
LMB-5-0.65-2S LMB-5-0.65-2S
LMB-5-0.65-3S LMB-5-0.65-3S
LMB-5-0.65-4S LMB-5-0.65-4S
LMB-5-0.65-DOES LMB-5-0.65-DOES

Overview LOFMEM B Products

About Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved