Lenntech Water treatment & purification Lenntech Water treatment & purification
Model Name Part Number
LMB-10-0.2-2SLMB-10-0.2-2S
LMB-10-0.2-3SF5881907
LMB-10-0.2-4SLMB-10-0.2-4S
LMB-10-0.2-DOESLMB-10-0.2-DOES
LMB-10-0.45-2SLMB-10-0.45-2S
LMB-10-0.45-3SLMB-10-0.45-3S
LMB-10-0.45-4SLMB-10-0.45-4S
LMB-10-0.45-DOESLMB-10-0.45-DOES
LMB-10-0.65-2SLMB-10-0.65-2S
LMB-10-0.65-3SF5882072
LMB-10-0.65-4SLMB-10-0.65-4S
LMB-10-0.65-DOESLMB-10-0.65-DOES
LMB-20-0.2-2SLMB-20-0.2-2S
LMB-20-0.2-3SF5881832
LMB-20-0.2-4SF5881932
LMB-20-0.2-DOESLMB-20-0.2-DOES
LMB-20-0.45-2SLMB-20-0.45-2S
LMB-20-0.45-3SLMB-20-0.45-3S
LMB-20-0.45-4SLMB-20-0.45-4S
LMB-20-0.45-DOESLMB-20-0.45-DOES
LMB-20-0.65-2SLMB-20-0.65-2S
LMB-20-0.65-3SLMB-20-0.65-3S
LMB-20-0.65-4SLMB-20-0.65-4S
LMB-20-0.65-DOESLMB-20-0.65-DOES
LMB-30-0.2-2SLMB-30-0.2-2S
LMB-30-0.2-3SF5881689
LMB-30-0.2-4SLMB-30-0.2-4S
LMB-30-0.2-DOESLMB-30-0.2-DOES
LMB-30-0.45-2SLMB-30-0.45-2S
LMB-30-0.45-3SF5881860
LMB-30-0.45-4SLMB-30-0.45-4S
LMB-30-0.45-DOESLMB-30-0.45-DOES
LMB-30-0.65-2SLMB-30-0.65-2S
LMB-30-0.65-3SF5881793
LMB-30-0.65-4SLMB-30-0.65-4S
LMB-30-0.65-DOESLMB-30-0.65-DOES
LMB-40-0.2-2SLMB-40-0.2-2S
LMB-40-0.2-3SF5881730
LMB-40-0.2-4SLMB-40-0.2-4S
LMB-40-0.2-DOESLMB-40-0.2-DOES
LMB-40-0.45-2SLMB-40-0.45-2S
LMB-40-0.45-3SLMB-40-0.45-3S
LMB-40-0.45-4SLMB-40-0.45-4S
LMB-40-0.45-DOESLMB-40-0.45-DOES
LMB-40-0.65-2SLMB-40-0.65-2S
LMB-40-0.65-3SLMB-40-0.65-3S
LMB-40-0.65-4SLMB-40-0.65-4S
LMB-40-0.65-DOESLMB-40-0.65-DOES
LMB-5-0.2-2SLMB-5-0.2-2S
LMB-5-0.2-3SLMB-5-0.2-3S
LMB-5-0.2-4SLMB-5-0.2-4S
LMB-5-0.2-DOESLMB-5-0.2-DOES
LMB-5-0.45-2SLMB-5-0.45-2S
LMB-5-0.45-3SLMB-5-0.45-3S
LMB-5-0.45-4SLMB-5-0.45-4S
LMB-5-0.45-DOESLMB-5-0.45-DOES
LMB-5-0.65-2SLMB-5-0.65-2S
LMB-5-0.65-3SLMB-5-0.65-3S
LMB-5-0.65-4SLMB-5-0.65-4S
LMB-5-0.65-DOESLMB-5-0.65-DOES

Search Filters and Membranes

About Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved