Lenntech Water treatment & purification Lenntech Water treatment & purification

Micro-Klean D Series Depth Filter Cartridge

Model Name

Part Number

MW D-CCSA XA004826401
MW D-CCSA-2 XA004826583
MW D-CCSA-3 XA004806965
MW D-CCSB XA004826419
MW D-CCSB-3 XA004826765
MW D-CCSB-4 XA004828266
MW D-CCSC XA004826427
MW D-CCSC-3 XA004809969
MW D-CCSC-4 XA004827433
MW D-CCSF XA004826435
MW D-CCSHD XA004826450
MW D-CCSHD-3 XA004809977
MW D-CCSL XA004826443
MW D-CCSY XA004826393
MW D-CCSY-2 XA004826575
MW D-CCSY-3 XA004826757
MW D-CCTB XA004826344
MW D-CCTB-2 XA004826559
MW D-CCTC XA004826351
MW D-CCTC-2 XA004807013
MW D-CCTC-3 XA004807005
MW D-CCTF-2 XA004827540
MW D-CCTF-3 XA004826724
MW D-CCTHD XA004826369
MW D-CCTHD-3 XA004806957
MW D-CCTY XA004826336
MW D-CCTY-2 XA004826542
MW D-PPPA XA004826260
MW D-PPPA-2 XA004826484
MW D-PPPA-3 XA004826674
MW D-PPPB XA004826278
MW D-PPPB-2 XA004826492
MW D-PPPB-3 XA004826682
MW D-PPPB-4 XA004826815
MW D-PPPC XA004826286
MW D-PPPC-2 XA004826500
MW D-PPPC-3 XA004826690
MW D-PPPC-4 XA004826823
MW D-PPPF XA004826294
MW D-PPPF FOOD XA004827110
MW D-PPPF-2 XA004826518
MW D-PPPF-3 XA004826708
MW D-PPPF-4 XA004826864
MW D-PPPHD XA004826328
MW D-PPPHD FOOD XA004827128
MW D-PPPHD-2 XA004826534
MW D-PPPHD-3 XA004809951
MW D-PPPL XA004826302
MW D-PPPL FOOD XA004828241
MW D-PPPL-2 XA004826526
MW D-PPPL-3 XA004826716
MW D-PPPY XA004826252
MW D-PPPY-3 XA004826666

Overview

For a direct quotation, please contact us: Feedback Form or call us on +31 152 610 900

About Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved