Lenntech Water treatment & purification Lenntech Water treatment & purification
Model Name Part Number
AT-463 UV monitorAT-463
AT-487 Temperature ProbeAT-487
AT-605 UV monitorAT-605
AT-900 UV monitorAT-900
AT-UV 1060 Temperature ProbeATUV-1060
AT-UV-1110 UV Hand Held CalibrAT-ionATUV-1110
ECF-210-4 Medium Pressure SystemECF-210-4
ECF-215-6 Medium Pressure SystemECF-215-6
ECF-220-8 Medium Pressure SystemECF-220-8
ECF-225-10 Medium Pressure SystemECF-225-10
ECF-230-12 Medium Pressure SystemECF-230-12
ECF-425-10 Medium Pressure SystemECF-425-10
ECF-430-12 Medium Pressure SystemECF-430-12
ECL-110-4 Medium Pressure SystemECL-110-4
ECL-113-5 Medium Pressure SystemECL-113-5
ECL-115-6 Medium Pressure SystemECL-115-6
ECL-210-4 Medium Pressure SystemECL-210-4
ECL-215-6 Medium Pressure SystemECL-215-6
ECL-220-8 Medium Pressure SystemECL-220-8
ECL-225-10 Medium Pressure SystemECL-225-10
ECL-230-12 Medium Pressure SystemECL-230-12
ECL-425-10 Medium Pressure SystemECL-425-10
ECL-430-12 Medium Pressure SystemECL-430-12
ECP-110-4 Medium Pressure SystemECP-110-4
ECP-113-5 Medium Pressure SystemECP-113-5
ECP-115-6 Medium Pressure SystemECP-115-6
PHA-120-4 ULTRAPURE PHARMACEUTICAL SYSTEMSPHA-120-4
PHA-200-4 ULTRAPURE PHARMACEUTICAL SYSTEMSPHA-200-4
PHM-13-4 ULTRAPURE PHARMACEUTICAL SYSTEMSPHM-13-4
PHM-25-4 ULTRAPURE PHARMACEUTICAL SYSTEMSPHM-25-4
PHM-25-6 ULTRAPURE PHARMACEUTICAL SYSTEMSPHM-25-6
SL-15-2 Standard Low PreSS-ure SystemSL-15-2
SL-30-2 Standard Low PreSS-ure SystemSL-30-2
SL-55-2 Standard Low PreSS-ure SystemSL-55-2
SL-75-2 Standard Low PreSS-ure SystemSL-75-2
SL-75-3 Standard Low PreSS-ure SystemSL-75-3
SL-75-4 Standard Low PreSS-ure SystemSL-75-4
SLA-120-3 Standard Amalgam Lamp SystemSLA-120-3
SLA-120-4 Standard Amalgam Lamp SystemSLA-120-4
SLA-200-3 Standard Amalgam Lamp SystemSLA-200-3
SLA-200-4 Standard Amalgam Lamp SystemSLA-200-4
SLA-340-3 Standard Amalgam Lamp SystemSLA-340-3
SLA-340-4 Standard Amalgam Lamp SystemSLA-340-4
Spectra II Local Control PanelSpectra II
Spectra II touch Local Control PanelSpectra II touch
SS-13-4 UV System Liquid SugarSS-13-4
SS-25-4 UV System Liquid SugarSS-25-4
SS-50-4 UV System Liquid SugarSS-50-4
SS-73-4 UV System Liquid SugarSS-73-4
SSL-25-4 Medium Pressure SystemSSL-25-4
SSL-273-4 Medium Pressure SystemSSL-273-4
SSL-50-4 Medium Pressure SystemSSL-50-4
SSL-73-4 Medium Pressure SystemSSL-73-4
SW-1235-14 Medium Pressure SystemSW-1235-14
SW-1850-20 Medium Pressure SystemSW-1850-20
SW-213-4 Medium Pressure SystemSW-213-4
SW-225-6 Medium Pressure SystemSW-225-6
SW-425-6 Medium Pressure SystemSW-425-6
SW-625-8 Medium Pressure SystemSW-625-8
SW-635-14 Medium Pressure SystemSW-635-14
SW-835-14 Medium Pressure SystemSW-835-14
SX-113-4 Medium Pressure SystemSX-113-4
SX-1250-20 Medium Pressure SystemSX-1250-20
SX-1873-30 Medium Pressure SystemSX-1873-30
SX-213-4 Medium Pressure SystemSX-213-4
SX-225-8 Medium Pressure SystemSX-225-8
SX-425-10 Medium Pressure SystemSX-425-10
SX-635-16 Medium Pressure SystemSX-635-16
SX-850-20 Medium Pressure SystemSX-850-20
Synergy 1 Local Control PanelSynergy-1
Synergy 2 Local Control PanelSynergy-2
Synergy 3 Local Control PanelSynergy-3
UV Lamp 1000WMP10D
UV Lamp 1300WMP13D
UV Lamp 1500WMP15D
UV Lamp 2000WMP20D
UV Lamp 2500WMP25D
UV Lamp 3000WMP30D
UV Lamp 3300WMP33D
UV Lamp 3500WMP35D
UV Lamp 5000WMP50D
UV Lamp 5800WMP58D
UVLA 2200-6 Amalgam Lamp SystemUVLA-2200-6
UVLA 3200-8 Amalgam Lamp SystemUVLA-3200-8
UVLA 3340-8 Amalgam Lamp SystemUVLA-3340-8
UVLA 4200-8 Amalgam Lamp SystemUVLA-4200-8
UVLA 4340-8 Amalgam Lamp SystemUVLA-4340-8
UVLA 6340-10 Amalgam Lamp SystemUVLA-6340-10
UVLA 6340-8 Amalgam Lamp SystemUVLA-6340-8
UVLA 8340-10 Amalgam Lamp SystemUVLA-8340-10
UVLA 8340-12 Amalgam Lamp SystemUVLA-8340-12
UVLA-120-4 Amalgam SystemUVLA-120-4
UVLA-200-4 Amalgam SystemUVLA-200-4
UVLA-200-6 Amalgam SystemUVLA-200-6
UVLA-200-8 Amalgam SystemUVLA-200-8
UVLA-325-4 Amalgam SystemUVLA-325-4
UVLA-325-6 Amalgam SystemUVLA-325-6
UVLA-32588 Amalgam SystemUVLA-325-8
UVLW 16800-20 800W Amalgam Lamp SystemUVLW 16800-20
UVLW 20800-20 800W Amalgam Lamp SystemUVLW 20800-20
UVLW 22800-24 800W Amalgam Lamp SystemUVLW 22800-24
UVLW 30800-24 800W Amalgam Lamp SystemUVLW 30800-24
UVLW 30800-30 800W Amalgam Lamp SystemUVLW 30800-30
UVLW 45800-30 800W Amalgam Lamp SystemUVLW 45800-30
UVLW 6800-10 800W Amalgam Lamp SystemUVLW 6800-10
UVLW 6800-14 800W Amalgam Lamp SystemUVLW 6800-14
UVLW 8800-14 800W Amalgam Lamp SystemUVLW 8800-14
UVLX 16800-20 800W Amalgam Lamp SystemUVLX 16800-20
UVLX 30800-30 800W Amalgam Lamp SystemUVLX 30800-30
UVLX 3800-10 800W Amalgam Lamp SystemUVLX 3800-10
UVLX 6800-14 800W Amalgam Lamp SystemUVLX 6800-14
UVM-25-4 Medium Pressure SystemUVM-25-4
UVM-25-6 Medium Pressure SystemUVM-25-6
UVM-273-8 Medium Pressure SystemUVM-273-8
UVM-373-8 Medium Pressure SystemUVM-373-8
UVM-473-10 Medium Pressure SystemUVM-473-10
UVM-673-12 Medium Pressure SystemUVM-673-12
UVM-73-4 Medium Pressure SystemUVM-73-4
W1001051 Twistlok-Lamp-MPW1001051
W1501210 Twistlok-Lamp-MPW1501210
W1501221 Twistlok-Lamp-MPW1501221
W1501407 Twistlok-Lamp-MPW1501407
W1501413 Twistlok-Lamp-MPW1501413
W1501760 Twistlok-Lamp-MPW1501760
W1501761 Twistlok-Lamp-MPW1501761
W1501765 Twistlok-Lamp-MPW1501765
W1501895 Twistlok-Lamp-MPW1501895
W1501904 Twistlok-Lamp-MPW1501904
WF-115-3 Medium Pressure UV SysytemWF-115-3
WF-115-4 Medium Pressure UV SysytemWF-115-4
WF-125-6 Medium Pressure UV SysytemWF-125-6
WF-215-6 Medium Pressure UV SysytemWF-215-6
WF-215-8 Medium Pressure UV SysytemWF-215-8
WF-225-8 Medium Pressure UV SysytemWF-225-8
WF-230-10 Medium Pressure UV SysytemWF-230-10
WF-430-12 Medium Pressure UV SysytemWF-430-12

Search Filters and Membranes

About Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved