Lenntech Water treatment & purification Lenntech Water treatment & purification
Model Name Part Number
BIOX 250/9 XS AUTBIOX 250/9 XS AUT
BIOX 350/11 XS AUTBIOX 350/11 XS AUT
D 5” - 140/45B MD 5” - 140/45B M
D 5” - 140/45B M AUTD 5” - 140/45B M AUT
D 5” - 140/45B TD 5” - 140/45B T 230
D 5” - 140/45B TD 5” - 140/45B T 400
D 5” - 140/65B MD 5” - 140/65B M
D 5” - 140/65B M AUTD 5” - 140/65B M AUT
D 5” - 140/65B TD 5” - 140/65B T 230
D 5” - 140/65B TD 5” - 140/65B T 400
D 5” - 70/50B MD 5” - 70/50B M
D 5” - 70/50B M AUTD 5” - 70/50B M AUT
D 5” - 70/50B TD 5” - 70/50B T
D 5” - 70/50B TD 5” - 70/50B T 1-230
D 5” - 70/75B MD 5” - 70/75B M
D 5” - 70/75B M AUTD 5” - 70/75B M AUT
D 5” - 70/75B TD 5” - 70/75B T 230
D 5” - 70/75B TD 5” - 70/75B T 400
DHI 2-40 MDHI 2-40 M
DHI 2-40 TDHI 2-40 T
DHI 2-60 MDHI 2-60 M
DHI 2-60 TDHI 2-60 T
DHI 2-70 MDHI 2-70 M
DHI 2-70 TDHI 2-70 T
DHI 4-30 MDHI 4-30 M
DHI 4-30 TDHI 4-30 T
DHI 4-40 MDHI 4-40 M
DHI 4-40 TDHI 4-40 T
DHI 4-50 MDHI 4-50 M
DHI 4-50 TDHI 4-50 T
DHR 2-30 MDHR 2-30 M
DHR 2-30 TDHR 2-30 T
DHR 2-50 MDHR 2-50 M
DHR 2-50 TDHR 2-50 T
DHR 4-20 MDHR 4-20 M
DHR 4-20 TDHR 4-20 T
DHR 4-30 MDHR 4-30 M
DHR 4-30 TDHR 4-30 T
DHR 4-40 MDHR 4-40 M
DHR 4-40 TDHR 4-40 T
DHR 4-50 MDHR 4-50 M
DHR 4-50 TDHR 4-50 T
DHR 4-60 MDHR 4-60 M
DHR 4-60 TDHR 4-60 T
DOMINATOR 4 PLUS 115/36 MDOMINATOR 4 PLUS 115/36 M
DOMINATOR 4 PLUS 115/57 MDOMINATOR 4 PLUS 115/57 M
DOMINATOR 4 PLUS 115/70 MDOMINATOR 4 PLUS 115/70 M
DOMINATOR 4 PLUS 55/50 MDOMINATOR 4 PLUS 55/50 M
DOMINATOR 4 PLUS 75/35 MDOMINATOR 4 PLUS 75/35 M
DOMINATOR 4 PLUS 75/56 MDOMINATOR 4 PLUS 75/56 M
DOMINATOR 4 PLUS 75/75 MDOMINATOR 4 PLUS 75/75 M
DOMINATOR 4” - 115/36 MDOMINATOR 4” - 115/36 M
DOMINATOR 4” - 115/57 MDOMINATOR 4” - 115/57 M
DOMINATOR 4” - 115/70 MDOMINATOR 4” - 115/70 M
DOMINATOR 4” - 55/50 MDOMINATOR 4” - 55/50 M
DOMINATOR 4” - 75/35 MDOMINATOR 4” - 75/35 M
DOMINATOR 4” - 75/56 MDOMINATOR 4” - 75/56 M
DOMINATOR 4” - 75/75 MDOMINATOR 4” - 75/75 M
DP 130/6DP 130/6
DP 130/6 AUTDP 130/6 AUT
DP 180/7 AUTDP 180/7 AUT
DPC 200/10DPC 200/10
DPV 160/6 AUTDPV 160/6 AUT
DPV 160/6 MDPV 160/6 M
DRENOX 160/8N1031020
DRENOX 160/8 AUTN1031060
DRENOX 250/10N1031030
DRENOX 250/10 AUTN1031070
DRENOX 350/12N1031040
DRENOX 350/12 AUTN1031080
DRENOX 350/12 TN1031110
DRENOX 80/7N1031090
DRENOX 80/7 AUTN1031100
MINIVORT P2 - 1 MMINIVORT P2 - 1 M
MINIVORT P2 - 1 M AUTMINIVORT P2 - 1 M AUT
MINIVORT P2 - 1 TMINIVORT P2 - 1 T
MINIVORT P2 - 1.5 MMINIVORT P2 - 1.5 M
MINIVORT P2 - 1.5 M AUTMINIVORT P2 - 1.5 M AUT
MINIVORT P2 - 1.5 TMINIVORT P2 - 1.5 T
MINIVORT P2 - 2 MMINIVORT P2 - 2 M
MINIVORT P2 - 2 M AUTMINIVORT P2 - 2 M AUT
MINIVORT P2 - 2 TMINIVORT P2 - 2 T
MINIVORT P4 - 1 MMINIVORT P4 - 1 M
MINIVORT P4 - 1 M AUTMINIVORT P4 - 1 M AUT
MINIVORT P4 - 1 TMINIVORT P4 - 1 T
MINIVORT PP2 - 1 MMINIVORT PP2 - 1 M
MINIVORT PP2 - 1 M AUTMINIVORT PP2 - 1 M AUT
MINIVORT PP2 - 1 TMINIVORT PP2 - 1 T
MINIVORT PP2 - 1.5 MMINIVORT PP2 - 1.5 M
MINIVORT PP2 - 1.5 M AUTMINIVORT PP2 - 1.5 M AUT
MINIVORT PP2 - 1.5 TMINIVORT PP2 - 1.5 T
MINIVORT PP2 - 2 MMINIVORT PP2 - 2 M
MINIVORT PP2 - 2 M AUTMINIVORT PP2 - 2 M AUT
MINIVORT PP2 - 2 TMINIVORT PP2 - 2 T
OMNIA 160/7OMNIA 160/7
OMNIA 160/7 AUTOMNIA 160/7 AUT
OMNIA 200/8OMNIA 200/8
OMNIA 200/8 AUTOMNIA 200/8 AUT
OMNIA 80/5OMNIA 80/5
OMNIA 80/5 AUTOMNIA 80/5 AUT
PRATIKA - AUTPRATIKA - AUT
PRATIKA - MANPRATIKA - MAN
PRIOX 250/8 MPRIOX 250/8 M
PRIOX 250/8 M AUTPRIOX 250/8 M AUT
PRIOX 300/9 MPRIOX 300/9 M
PRIOX 300/9 M AUTPRIOX 300/9 M AUT
PRIOX 300/9 TPRIOX 300/9 T
PRIOX 420/11 MPRIOX 420/11 M
PRIOX 420/11 M AUTPRIOX 420/11 M AUT
PRIOX 420/11 TPRIOX 420/11 T
PRIOX 460/13 MPRIOX 460/13 M
PRIOX 460/13 M AUTPRIOX 460/13 M AUT
PRIOX 460/13 TPRIOX 460/13 T
PRIOX 600/13 TPRIOX 600/13 T
PRIOX 800/18 TPRIOX 800/18 T
SCM 4 PLUS-115/122 MSCM 4 PLUS-115/122 M
SCM 4 PLUS-115/122 TSCM 4 PLUS-115/122 T
SCM 4 PLUS-115/185 TSCM 4 PLUS-115/185 T
SCM 4 PLUS-115/245 TSCM 4 PLUS-115/245 T
SCM 4 PLUS-115/30 MSCM 4 PLUS-115/30 M
SCM 4 PLUS-115/30 TSCM 4 PLUS-115/30 T
SCM 4 PLUS-115/50 MSCM 4 PLUS-115/50 M
SCM 4 PLUS-115/50 TSCM 4 PLUS-115/50 T
SCM 4 PLUS-115/65 MSCM 4 PLUS-115/65 M
SCM 4 PLUS-115/65 TSCM 4 PLUS-115/65 T
SCM 4 PLUS-115/95 MSCM 4 PLUS-115/95 M
SCM 4 PLUS-115/95 TSCM 4 PLUS-115/95 T
SCM 4 PLUS-150/120 TSCM 4 PLUS-150/120 T
SCM 4 PLUS-150/170 TSCM 4 PLUS-150/170 T
SCM 4 PLUS-150/200 TSCM 4 PLUS-150/200 T
SCM 4 PLUS-150/300 TSCM 4 PLUS-150/300 T
SCM 4 PLUS-150/42 MSCM 4 PLUS-150/42 M
SCM 4 PLUS-150/42 TSCM 4 PLUS-150/42 T
SCM 4 PLUS-150/64 MSCM 4 PLUS-150/64 M
SCM 4 PLUS-150/64 TSCM 4 PLUS-150/64 T
SCM 4 PLUS-150/84 MSCM 4 PLUS-150/84 M
SCM 4 PLUS-150/84 TSCM 4 PLUS-150/84 T
SCM 4 PLUS-250/100 TSCM 4 PLUS-250/100 T
SCM 4 PLUS-250/127 TSCM 4 PLUS-250/127 T
SCM 4 PLUS-250/185 TSCM 4 PLUS-250/185 T
SCM 4 PLUS-250/53 MSCM 4 PLUS-250/53 M
SCM 4 PLUS-250/53 TSCM 4 PLUS-250/53 T
SCM 4 PLUS-250/78 TSCM 4 PLUS-250/78 T
SCM 4 PLUS-40/120 MSCM 4 PLUS-40/120 M
SCM 4 PLUS-40/120 TSCM 4 PLUS-40/120 T
SCM 4 PLUS-40/185 MSCM 4 PLUS-40/185 M
SCM 4 PLUS-40/185 TSCM 4 PLUS-40/185 T
SCM 4 PLUS-40/240 MSCM 4 PLUS-40/240 M
SCM 4 PLUS-40/240 TSCM 4 PLUS-40/240 T
SCM 4 PLUS-40/57 MSCM 4 PLUS-40/57 M
SCM 4 PLUS-40/57 TSCM 4 PLUS-40/57 T
SCM 4 PLUS-40/90 MSCM 4 PLUS-40/90 M
SCM 4 PLUS-40/90 TSCM 4 PLUS-40/90 T
SCM 4 PLUS-55/105 MSCM 4 PLUS-55/105 M
SCM 4 PLUS-55/105 TSCM 4 PLUS-55/105 T
SCM 4 PLUS-55/160 MSCM 4 PLUS-55/160 M
SCM 4 PLUS-55/160 TSCM 4 PLUS-55/160 T
SCM 4 PLUS-55/200 MSCM 4 PLUS-55/200 M
SCM 4 PLUS-55/200 TSCM 4 PLUS-55/200 T
SCM 4 PLUS-55/300 TSCM 4 PLUS-55/300 T
SCM 4 PLUS-55/50 MSCM 4 PLUS-55/50 M
SCM 4 PLUS-55/50 TSCM 4 PLUS-55/50 T
SCM 4 PLUS-55/80 MSCM 4 PLUS-55/80 M
SCM 4 PLUS-55/80 TSCM 4 PLUS-55/80 T
SCM 4 PLUS-75/110 MSCM 4 PLUS-75/110 M
SCM 4 PLUS-75/110 TSCM 4 PLUS-75/110 T
SCM 4 PLUS-75/140 MSCM 4 PLUS-75/140 M
SCM 4 PLUS-75/140 TSCM 4 PLUS-75/140 T
SCM 4 PLUS-75/210 TSCM 4 PLUS-75/210 T
SCM 4 PLUS-75/40 MSCM 4 PLUS-75/40 M
SCM 4 PLUS-75/40 TSCM 4 PLUS-75/40 T
SCM 4 PLUS-75/56 MSCM 4 PLUS-75/56 M
SCM 4 PLUS-75/56 TSCM 4 PLUS-75/56 T
SCM 4 PLUS-75/75 MSCM 4 PLUS-75/75 M
SCM 4 PLUS-75/75 TSCM 4 PLUS-75/75 T
SCM4HF 400/100 TSCM4HF 400/100 T
SCM4HF 400/30 MSCM4HF 400/30 M
SCM4HF 400/30 TSCM4HF 400/30 T
SCM4HF 400/50 TSCM4HF 400/50 T
SCM4HF 400/80 TSCM4HF 400/80 T
VERSAILLES 160/8VERSAILLES 160/8
VERSAILLES 250/10VERSAILLES 250/10
VERSAILLES 350/12VERSAILLES 350/12

Search Filters and Membranes

About Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved