Lenntech Water treatment & purification Lenntech Water treatment & purification
Model Name Part Number
LMWB-10-0.2-2SLMWB-10-0.2-2S
LMWB-10-0.2-3SLMWB-10-0.2-3S
LMWB-10-0.2-4SLMWB-10-0.2-4S
LMWB-10-0.2-DOESLMWB-10-0.2-DOES
LMWB-10-0.45-2SLMWB-10-0.45-2S
LMWB-10-0.45-3SLMWB-10-0.45-3S
LMWB-10-0.45-4SLMWB-10-0.45-4S
LMWB-10-0.45-DOESLMWB-10-0.45-DOES
LMWB-10-0.65-2SLMWB-10-0.65-2S
LMWB-10-0.65-3SLMWB-10-0.65-3S
LMWB-10-0.65-4SLMWB-10-0.65-4S
LMWB-10-0.65-DOESLMWB-10-0.65-DOES
LMWB-10-1.2-2SLMWB-10-1.2-2S
LMWB-10-1.2-3SLMWB-10-1.2-3S
LMWB-10-1.2-4SLMWB-10-1.2-4S
LMWB-10-1.2-DOESLMWB-10-1.2-DOES
LMWB-20-0.2-2SLMWB-20-0.2-2S
LMWB-20-0.2-3SLMWB-20-0.2-3S
LMWB-20-0.2-4SLMWB-20-0.2-4S
LMWB-20-0.2-DOESLMWB-20-0.2-DOES
LMWB-20-0.45-2SLMWB-20-0.45-2S
LMWB-20-0.45-3SLMWB-20-0.45-3S
LMWB-20-0.45-4SLMWB-20-0.45-4S
LMWB-20-0.45-DOESF5882120
LMWB-20-0.65-2SLMWB-20-0.65-2S
LMWB-20-0.65-3SLMWB-20-0.65-3S
LMWB-20-0.65-4SLMWB-20-0.65-4S
LMWB-20-0.65-DOESLMWB-20-0.65-DOES
LMWB-20-1.2-2SLMWB-20-1.2-2S
LMWB-20-1.2-3SLMWB-20-1.2-3S
LMWB-20-1.2-4SLMWB-20-1.2-4S
LMWB-20-1.2-DOESLMWB-20-1.2-DOES
LMWB-30-0.2-2SLMWB-30-0.2-2S
LMWB-30-0.2-3SLMWB-30-0.2-3S
LMWB-30-0.2-4SLMWB-30-0.2-4S
LMWB-30-0.2-DOESF5881925
LMWB-30-0.45-2SLMWB-30-0.45-2S
LMWB-30-0.45-3SF5881817
LMWB-30-0.45-4SLMWB-30-0.45-4S
LMWB-30-0.45-DOESLMWB-30-0.45-DOES
LMWB-30-0.65-2SLMWB-30-0.65-2S
LMWB-30-0.65-3SLMWB-30-0.65-3S
LMWB-30-0.65-4SLMWB-30-0.65-4S
LMWB-30-0.65-DOESLMWB-30-0.65-DOES
LMWB-30-1.2-2SLMWB-30-1.2-2S
LMWB-30-1.2-3SLMWB-30-1.2-3S
LMWB-30-1.2-4SLMWB-30-1.2-4S
LMWB-30-1.2-DOESLMWB-30-1.2-DOES
LMWB-40-0.2-2SLMWB-40-0.2-2S
LMWB-40-0.2-3SLMWB-40-0.2-3S
LMWB-40-0.2-4SLMWB-40-0.2-4S
LMWB-40-0.3-DOESLMWB-40-0.3-DOES
LMWB-40-0.45-2SLMWB-40-0.45-2S
LMWB-40-0.45-3SLMWB-40-0.45-3S
LMWB-40-0.45-4SLMWB-40-0.45-4S
LMWB-40-0.45-DOESLMWB-40-0.45-DOES
LMWB-40-0.65-2SLMWB-40-0.65-2S
LMWB-40-0.65-3SLMWB-40-0.65-3S
LMWB-40-0.65-4SLMWB-40-0.65-4S
LMWB-40-0.65-DOESLMWB-40-0.65-DOES
LMWB-40-1.2-2SLMWB-40-1.2-2S
LMWB-40-1.2-3SLMWB-40-1.2-3S
LMWB-40-1.2-4SLMWB-40-1.2-4S
LMWB-40-1.2-DOESLMWB-40-1.2-DOES
LMWB-5-0.2-2SLMWB-5-0.2-2S
LMWB-5-0.2-3SLMWB-5-0.2-3S
LMWB-5-0.2-4SLMWB-5-0.2-4S
LMWB-5-0.2-DOESLMWB-5-0.2-DOES
LMWB-5-0.45-2SLMWB-5-0.45-2S
LMWB-5-0.45-3SLMWB-5-0.45-3S
LMWB-5-0.45-4SLMWB-5-0.45-4S
LMWB-5-0.45-DOESLMWB-5-0.45-DOES
LMWB-5-0.65-2SLMWB-5-0.65-2S
LMWB-5-0.65-3SLMWB-5-0.65-3S
LMWB-5-0.65-4SLMWB-5-0.65-4S
LMWB-5-0.65-DOESLMWB-5-0.65-DOES
LMWB-5-1.2-2SLMWB-5-1.2-2S
LMWB-5-1.2-3SLMWB-5-1.2-3S
LMWB-5-1.2-4SLMWB-5-1.2-4S
LMWB-5-1.2-DOESLMWB-5-1.2-DOES

Search Filters and Membranes

About Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved