Lenntech Water treatment & purification Lenntech Water treatment & purification
Model Name Part Number
NB0001EES1 Filter BagNB0001EES1C
NB0001EES1C Filter Bag70020189356
NB0001EES2 Filter BagNB0001EES2C
NB0001EES2C NOMINAL BAG LF BAG 32 1UM POLYESTER / POLYESTER70020189364
NB0001PPS1 Filter BagNB0001PPS1C
NB0001PPS1C NOMINAL BAG LF BAG 18 1UM PP70020189398
NB0001PPS2 Filter BagNB0001PPS2C
NB0001PPS2C NOMINAL BAG LF BAG 32 1UM PP70020189406
NB0005EES1 Filter BagNB0005EES1C
NB0005EES2 Filter BagNB0005EES2C
NB0005EES2C NOMINAL BAG LF BAG 32 5UM POLYESTER / POLYESTER70020189422
NB0005PPS1 Filter BagNB0005PPS1C
NB0005PPS1C NOMINAL BAG LF BAG 18 5UM PP70020189455
NB0005PPS2 Filter BagNB0005PPS2C
NB0005PPS2C NOMINAL BAG LF BAG 32 5UM PP70020189463
NB0005PPS2R Filter Bag7000051545
NB0010EES1 Filter BagNB0010EES1C
NB0010EES1C NOMINAL BAG LF BAG 18 10UM POLYESTER / POLYESTER70020189471
NB0010EES2 Filter BagNB0010EES2C
NB0010EES2C NOMINAL BAG LF BAG 32 10UM POLYESTER / POLYESTER70020189489
NB0010PPS1 Filter BagNB0010PPS1C
NB0010PPS1C NOMINAL BAG LF BAG 18 10UM PP70020189513
NB0010PPS2 Filter BagNB0010PPS2C
NB0010PPS2C NOMINAL BAG LF BAG 32 10UM PP70020189521
NB0010PPS2R Filter Bag70020285196
NB0025EES1 Filter BagNB0025EES1C
NB0025EES1C NOMINAL BAG LF BAG 18 25UM POLYESTER / POLYESTER70020189539
NB0025EES2 Filter BagNB0025EES2C
NB0025EES2C NOMINAL BAG LF BAG 32 25UM POLYESTER / POLYESTER70020189547
NB0025NYS1 Filter BagNB0025NYS1R
NB0025NYS2 Filter BagNB0025NYS2R
NB0025NYS2R Filter Bag70020190420
NB0025PPS1 Filter BagNB0025PPS1C
NB0025PPS1C NOMINAL BAG LF BAG 18 25UM PP70020189570
NB0025PPS2 Filter BagNB0025PPS2C
NB0025PPS2C NOMINAL BAG LF BAG 32 25UM PP70020189588
NB0025PPS2R Filter Bag70020285204
NB0050EES1 Filter BagNB0050EES1C
NB0050EES1C NOMINAL BAG LF BAG 18 50UM POLYESTER / POLYESTER70020189596
NB0050EES2 Filter BagNB0050EES2C
NB0050EES2C NOMINAL BAG LF BAG 32 50UM POLYESTER / POLYESTER70020189604
NB0050NYS1 Filter BagNB0050NYS1R
NB0050NYS1R Filter Bag70020190438
NB0050NYS2 Filter BagNB0050NYS2R
NB0050NYS2R Filter Bag70020190446
NB0050PPS1 Filter BagNB0050PPS1C
NB0050PPS1C NOMINAL BAG LF BAG 18 50UM PP70020189638
NB0050PPS2 Filter BagNB0050PPS2C
NB0050PPS2C NOMINAL BAG LF BAG 32 50UM PP70020189646
NB0100EES1 Filter BagNB0100EES1C
NB0100EES1C NOMINAL BAG LF BAG 18 10UM POLYESTER / POLYESTER70020189653
NB0100EES2 Filter BagNB0100EES2C
NB0100EES2C NOMINAL BAG LF BAG 32 100UM POLYESTER/POLYESTER70020189661
NB0100NYS1 Filter BagNB0100NYS1R
NB0100NYS1R Filter Bag70020190453
NB0100NYS2 Filter BagNB0100NYS2R
NB0100NYS2R Filter Bag70020190461
NB0100PPS1 Filter BagNB0100PPS1C
NB0100PPS1C NOMINAL BAG LF BAG 18 100UM PP70020189695
NB0100PPS2 Filter BagNB0100PPS2C
NB0100PPS2C NOMINAL BAG LF BAG 32 100UM PP70020189703
NB0100PPS2R Filter Bag70020285410
NB0150NYS1 Filter BagNB0150NYS1R
NB0150NYS1R Filter Bag70020190479
NB0150NYS2 Filter BagNB0150NYS2R
NB0150NYS2R Filter Bag70020190487
NB0200EES1 Filter BagNB0200EES1C
NB0200EES1C Filter Bag70020189711
NB0200EES2 Filter BagNB0200EES2C
NB0200EES2C Filter Bag70020189729
NB0200NYS1 Filter BagNB0200NYS1R
NB0200NYS1R Filter Bag70020190495
NB0200NYS2 Filter BagNB0200NYS2R
NB0200NYS2R Filter Bag70020190503
NB0200PPS1 Filter BagNB0200PPS1C
NB0200PPS1C Filter Bag70020189752
NB0200PPS2 Filter BagNB0200PPS2C
NB0200PPS2C NOMINAL BAG LF BAG 32 200UM PP70020189760
NB0250NYS1 Filter BagNB0250NYS1R
NB0250NYS1R Filter Bag70020190511
NB0250NYS2 Filter BagNB0250NYS2R
NB0250NYS2R Filter Bag70020190529
NB0400NYS1 Filter BagNB0400NYS1R
NB0400NYS1R Filter Bag70020190537
NB0400NYS2 Filter BagNB0400NYS2R
NB0400NYS2R Filter Bag70020190545
NB0600NYS1 Filter BagNB0600NYS1R
NB0600NYS1R Filter Bag70020190552
NB0600NYS2 Filter BagNB0600NYS2R
NB0600NYS2R Filter Bag70020190560
NB0800NYS1 Filter BagNB0800NYS1R
NB0800NYS1R Filter Bag70020190578
NB0800NYS2 Filter BagNB0800NYS2R
NB0800NYS2R Filter Bag70020190586
NB1200NYS1 Filter BagNB1200NYS1R
NB1200NYS2 Filter BagNB1200NYS2R
NB1200NYS2R Filter Bag70020190602

Search Filters and Membranes

About Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved