Lenntech Water treatment & purification Lenntech Water treatment & purification

CSM High Efficiency Filter Bag

Please contact us for more information and/or a quotation request.

Model Name Part Number
CSM-MFPEP1001ES Ring Filter BagCSM-MFPEP1001ES
CSM-MFPEP1002ES Ring Filter BagCSM-MFPEP1002ES
CSM-MFPEP1003ES Ring Filter BagCSM-MFPEP1003ES
CSM-MFPEP1004ES Ring Filter BagCSM-MFPEP1004ES
CSM-MFPEP101ES Ring Filter BagCSM-MFPEP101ES
CSM-MFPEP102ES Ring Filter BagCSM-MFPEP102ES
CSM-MFPEP103ES Ring Filter BagCSM-MFPEP103ES
CSM-MFPEP104ES Ring Filter BagCSM-MFPEP104ES
CSM-MFPEP2.501ES Ring Filter BagCSM-MFPEP2.501ES
CSM-MFPEP2.502ES Ring Filter BagCSM-MFPEP2.502ES
CSM-MFPEP2.503ES Ring Filter BagCSM-MFPEP2.503ES
CSM-MFPEP2.504ES Ring Filter BagCSM-MFPEP2.504ES
CSM-MFPEP2501ES Ring Filter BagCSM-MFPEP2501ES
CSM-MFPEP2502ES Ring Filter BagCSM-MFPEP2502ES
CSM-MFPEP2503ES Ring Filter BagCSM-MFPEP2503ES
CSM-MFPEP2504ES Ring Filter BagCSM-MFPEP2504ES
CSM-MFPEP501ES Ring Filter BagCSM-MFPEP501ES
CSM-MFPEP502ES Ring Filter BagCSM-MFPEP502ES
CSM-MFPEP503ES Ring Filter BagCSM-MFPEP503ES
CSM-MFPEP504ES Ring Filter BagCSM-MFPEP504ES
CSM-MFPER1001ES Ring Filter BagCSM-MFPER1001ES
CSM-MFPER1002ES Ring Filter BagCSM-MFPER1002ES
CSM-MFPER1003ES Ring Filter BagCSM-MFPER1003ES
CSM-MFPER1004ES Ring Filter BagCSM-MFPER1004ES
CSM-MFPER101ES Ring Filter BagCSM-MFPER101ES
CSM-MFPER102ES Ring Filter BagCSM-MFPER102ES
CSM-MFPER103ES Ring Filter BagCSM-MFPER103ES
CSM-MFPER104ES Ring Filter BagCSM-MFPER104ES
CSM-MFPER2.501ES Ring Filter BagCSM-MFPER2.501ES
CSM-MFPER2.502ES Ring Filter BagCSM-MFPER2.502ES
CSM-MFPER2.503ES Ring Filter BagCSM-MFPER2.503ES
CSM-MFPER2.504ES Ring Filter BagCSM-MFPER2.504ES
CSM-MFPER2501ES Ring Filter BagCSM-MFPER2501ES
CSM-MFPER2502ES Ring Filter BagCSM-MFPER2502ES
CSM-MFPER2503ES Ring Filter BagCSM-MFPER2503ES
CSM-MFPER2504ES Ring Filter BagCSM-MFPER2504ES
CSM-MFPER501ES Ring Filter BagCSM-MFPER501ES
CSM-MFPER502ES Ring Filter BagCSM-MFPER502ES
CSM-MFPER503ES Ring Filter BagCSM-MFPER503ES
CSM-MFPER504ES Ring Filter BagCSM-MFPER504ES
CSM-MFPPP1001ES Ring Filter BagCSM-MFPPP1001ES
CSM-MFPPP1002ES Ring Filter BagCSM-MFPPP1002ES
CSM-MFPPP1003ES Ring Filter BagCSM-MFPPP1003ES
CSM-MFPPP1004ES Ring Filter BagCSM-MFPPP1004ES
CSM-MFPPP101ES Ring Filter BagCSM-MFPPP101ES
CSM-MFPPP102ES Ring Filter BagCSM-MFPPP102ES
CSM-MFPPP103ES Ring Filter BagCSM-MFPPP103ES
CSM-MFPPP104ES Ring Filter BagCSM-MFPPP104ES
CSM-MFPPP2.501ES Ring Filter BagCSM-MFPPP2.501ES
CSM-MFPPP2.502ES Ring Filter BagCSM-MFPPP2.502ES
CSM-MFPPP2.503ES Ring Filter BagCSM-MFPPP2.503ES
CSM-MFPPP2.504ES Ring Filter BagCSM-MFPPP2.504ES
CSM-MFPPP2501ES Ring Filter BagCSM-MFPPP2501ES
CSM-MFPPP2502ES Ring Filter BagCSM-MFPPP2502ES
CSM-MFPPP2503ES Ring Filter BagCSM-MFPPP2503ES
CSM-MFPPP2504ES Ring Filter BagCSM-MFPPP2504ES
CSM-MFPPP501ES Ring Filter BagCSM-MFPPP501ES
CSM-MFPPP502ES Ring Filter BagCSM-MFPPP502ES
CSM-MFPPP503ES Ring Filter BagCSM-MFPPP503ES
CSM-MFPPP504ES Ring Filter BagCSM-MFPPP504ES
CSM-MFPPR1001ES Ring Filter BagCSM-MFPPR1001ES
CSM-MFPPR1002ES Ring Filter BagCSM-MFPPR1002ES
CSM-MFPPR1003ES Ring Filter BagCSM-MFPPR1003ES
CSM-MFPPR1004ES Ring Filter BagCSM-MFPPR1004ES
CSM-MFPPR101ES Ring Filter BagCSM-MFPPR101ES
CSM-MFPPR102ES Ring Filter BagCSM-MFPPR102ES
CSM-MFPPR103ES Ring Filter BagCSM-MFPPR103ES
CSM-MFPPR104ES Ring Filter BagCSM-MFPPR104ES
CSM-MFPPR2.501ES Ring Filter BagCSM-MFPPR2.501ES
CSM-MFPPR2.502ES Ring Filter BagCSM-MFPPR2.502ES
CSM-MFPPR2.503ES Ring Filter BagCSM-MFPPR2.503ES
CSM-MFPPR2.504ES Ring Filter BagCSM-MFPPR2.504ES
CSM-MFPPR2501ES Ring Filter BagCSM-MFPPR2501ES
CSM-MFPPR2502ES Ring Filter BagCSM-MFPPR2502ES
CSM-MFPPR2503ES Ring Filter BagCSM-MFPPR2503ES
CSM-MFPPR2504ES Ring Filter BagCSM-MFPPR2504ES
CSM-MFPPR501ES Ring Filter BagCSM-MFPPR501ES
CSM-MFPPR502ES Ring Filter BagCSM-MFPPR502ES
CSM-MFPPR503ES Ring Filter BagCSM-MFPPR503ES
CSM-MFPPR504ES Ring Filter BagCSM-MFPPR504ES
CSM-MFXLPEP1001ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP1001ES
CSM-MFXLPEP1002ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP1002ES
CSM-MFXLPEP1003ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP1003ES
CSM-MFXLPEP1004ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP1004ES
CSM-MFXLPEP101ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP101ES
CSM-MFXLPEP102ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP102ES
CSM-MFXLPEP103ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP103ES
CSM-MFXLPEP104ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP104ES
CSM-MFXLPEP2.501ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP2.501ES
CSM-MFXLPEP2.502ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP2.502ES
CSM-MFXLPEP2.503ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP2.503ES
CSM-MFXLPEP2.504ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP2.504ES
CSM-MFXLPEP2501ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP2501ES
CSM-MFXLPEP2502ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP2502ES
CSM-MFXLPEP2503ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP2503ES
CSM-MFXLPEP2504ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP2504ES
CSM-MFXLPEP501ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP501ES
CSM-MFXLPEP502ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP502ES
CSM-MFXLPEP503ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP503ES
CSM-MFXLPEP504ES Ring Filter BagCSM-MFXLPEP504ES
CSM-MFXLPER1001ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER1001ES
CSM-MFXLPER1002ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER1002ES
CSM-MFXLPER1003ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER1003ES
CSM-MFXLPER1004ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER1004ES
CSM-MFXLPER101ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER101ES
CSM-MFXLPER102ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER102ES
CSM-MFXLPER103ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER103ES
CSM-MFXLPER104ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER104ES
CSM-MFXLPER2.501ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER2.501ES
CSM-MFXLPER2.502ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER2.502ES
CSM-MFXLPER2.503ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER2.503ES
CSM-MFXLPER2.504ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER2.504ES
CSM-MFXLPER2501ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER2501ES
CSM-MFXLPER2502ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER2502ES
CSM-MFXLPER2503ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER2503ES
CSM-MFXLPER2504ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER2504ES
CSM-MFXLPER501ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER501ES
CSM-MFXLPER502ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER502ES
CSM-MFXLPER503ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER503ES
CSM-MFXLPER504ES Ring Filter BagCSM-MFXLPER504ES
CSM-MFXLPPP1001ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP1001ES
CSM-MFXLPPP1002ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP1002ES
CSM-MFXLPPP1003ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP1003ES
CSM-MFXLPPP1004ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP1004ES
CSM-MFXLPPP101ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP101ES
CSM-MFXLPPP102ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP102ES
CSM-MFXLPPP103ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP103ES
CSM-MFXLPPP104ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP104ES
CSM-MFXLPPP2.501ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP2.501ES
CSM-MFXLPPP2.502ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP2.502ES
CSM-MFXLPPP2.503ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP2.503ES
CSM-MFXLPPP2.504ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP2.504ES
CSM-MFXLPPP2501ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP2501ES
CSM-MFXLPPP2502ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP2502ES
CSM-MFXLPPP2503ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP2503ES
CSM-MFXLPPP2504ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP2504ES
CSM-MFXLPPP501ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP501ES
CSM-MFXLPPP502ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP502ES
CSM-MFXLPPP503ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP503ES
CSM-MFXLPPP504ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPP504ES
CSM-MFXLPPR1001ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR1001ES
CSM-MFXLPPR1002ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR1002ES
CSM-MFXLPPR1003ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR1003ES
CSM-MFXLPPR1004ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR1004ES
CSM-MFXLPPR101ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR101ES
CSM-MFXLPPR102ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR102ES
CSM-MFXLPPR103ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR103ES
CSM-MFXLPPR104ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR104ES
CSM-MFXLPPR2.501ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR2.501ES
CSM-MFXLPPR2.502ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR2.502ES
CSM-MFXLPPR2.503ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR2.503ES
CSM-MFXLPPR2.504ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR2.504ES
CSM-MFXLPPR2501ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR2501ES
CSM-MFXLPPR2502ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR2502ES
CSM-MFXLPPR2503ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR2503ES
CSM-MFXLPPR2504ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR2504ES
CSM-MFXLPPR501ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR501ES
CSM-MFXLPPR502ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR502ES
CSM-MFXLPPR503ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR503ES
CSM-MFXLPPR504ES Ring Filter BagCSM-MFXLPPR504ES

Search Filters and Membranes

About Lenntech

Lenntech BV
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw

tel: +31 152 610 900
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com


Copyright © 1998-2018 Lenntech B.V. All rights reserved